اسلام نگم عجیب نیست که در کانال سوئز بهم بخورد. مصری به عنوان یک ملوان در کشتی نجاری باراکا 1 ، به طور منظم با آتش سوزی ، تخلیه و مشکلات بارگیری در 50 کشتی باری که روزانه کانال را ترانزیت می کنند ، مقابله می کند. اما هفته گذشته […]